head
VZNIKY A ZÁNIKY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ČR
Ondřej Pirohanič, Jan Cikler
         Účelem analýzy provedené v knize bylo získat kvantitativní popis struktury podnikatelských subjektů z hlediska organizace a demografie, identifikovat počet subjektů v jednotlivých kategoriích podle odvětví a v jednotlivých kategoriích podle právních forem podnikatelských subjektů. Cílem práce dále bylo získat (z historických záznamů z období 1990 - 2012) představu jaké podnikatelské subjekty v ČR vznikají a zanikají, kde a kdy. Dalším cílem bylo ověřit možnost aplikace teorie časových řad a teorie přežívání.
Práce je rozdělená do jedenácti kapitol:
V úvodní kapitole je definovaný základní cíl práce, kterým je "popisná statistika a některé statisticko-analytické pohledy na problematiku vzniků a zániků obchodních společnosti podnikajících v České republice" a definovány zdroje na základě, kterých je celá analýza provedená.
Druhá kapitola - Registr ekonomických subjektů – jednak definuje na základě evidence vedené u Českého statistického úřadu předmět analýzy a obsahově vymezuje její rámec s důrazem na obchodní společnosti, fyzické osoby - podnikatele a zahraniční osoby.
Třetí kapitola nabízí pohled na analyzovanou problematiku z hlediska sídla právních subjektů (v členění podle krajů), jejich právní formy a převažující činnosti podnikání podle metodiky NACE zavedené Českým statistickým úřadem v roce 2008, místo tzv. odvětvové klasifikace ekonomických činnosti OKEČ jako důsledek harmonizace evidence ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1893/2006. Kromě těchto tří kritérií dostupných z veřejných zdrojů nabízí autoři v této kapitole originální analýzu na základě klasifikace odvětví podle metodiky CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., nazvanou ODVCCB, ve které mají vyšší váhu odvětví s rozhodujícím vlivem na vývoj ekonomiky České republiky.
Čtvrtá, pátá a šestá kapitola nabízí křížovou analýzu na základě klasifikace ekonomických subjektů podle právní formy a zároveň podle klasifikace provedené ve třetí kapitole, tj. podle sídla ekonomických subjektů, jejich právní formy i klasifikace podle oboru činnosti v členění dle NACE, tak v členění dle ODVCCB. Zvláštním přínosem čtvrté kapitoly je srovnání počtu vzniklých a zaniklých obchodních společností ve vztahu k počtu obyvatel v rámci České republiky i jednotlivých krajů, resp. nezaniklých obchodních společností, vztažených na celkovou rozlohu České republiky. Vysokou vypovídací schopnost poskytuje analýza vzniků a zániků podnikatelských subjektů – fyzických osob v páté kapitole a zahraničních osob v šesté kapitole, která navíc přináší pohled na vznik a zánik nejenom podle krajů a klasifikace podle činnosti, ale také podle místa jejích původu a místa podnikání v České republice a vytváří tak jasný obraz o charakteru a zaměření podnikatelských aktivit rezidentů podnikajících v České republice.
V sedmé kapitole provedená analýza důvodů a příčin zániku podnikatelských subjektů za hodnocené období křížovou analýzou na základě kritérií definovaných v kapitole dvě a tři, tedy podle regiónů a odvětví.
Osmá kapitola je zaměřená na "kategorizované" typy zániků podnikatelských subjektů opět v členění na fyzické osoby – podnikatele, obchodní společnosti a zahraniční osoby, což umožňuje identifikovat míru subjektivity v rozhodování o zániku společnosti, případně vliv objektivních důvodů daných parametry ekonomiky a charakterem makroekonomických podmínek českého podnikatelského prostředí.
V kapitole devět se autoři na základě trendu vývoje počtu nezaniklých podnikatelských subjektů pokusili vypracovat model časového vývoje počtu podnikatelských subjektů. Základem modelu je tzv. Box-Jenkinsova metodologie popsaná v podkapitole 9.1. Aplikací údajů, zjištěných vlastním pozorováním a následným testem, byly odvozeny tři modely, zvlášť pro obchodní společnosti, zvlášť pro fyzické osoby – podnikatele a zvlášť pro zahraniční osoby.
Desátá kapitola se zabývá přežíváním ekonomických subjektů. Analýza je založená na aktuárském odhadu. Vysokou vypovídací schopnost a důležitý přínos má aplikační část, která u všech typů podnikatelských subjektů jasně identifikuje přelomové období trendu zániků společnosti a vyvolává otázky po hlubším hledání a bližší interpretaci důvodů daného jevu, což se ale vymyká účelu předkládané publikace a spíše ukazuje na nutnost realizovat nový výzkum a analýzu.
V jedenácté kapitole knihy autoři prohlubují a rozšiřují závěry analýzy zániků ekonomických subjektů o formu predikce specifického způsobu zániku, jakým je bankrot.
Skripta ve formátu A4 v rozsahu cca 200 stran si můžete objednat zde.

Cena 345,- Kč včetně DPH (300,- Kč bez DPH)

Vydavatel a distribuce:
DOLIN, s.r.o., Hlavní 2732, 141 00 Praha 4
linhartpav[zavináč]centrum.cz


SLUŽBY A ČINNOSTI
Pict2
Pict3
Pict1
logoDolin s.r.o. © 2007 Obchodní podmínky Web Design 2011